Интерни акти


 

Биланс на состојба 2018
Биланс на приходи и расходи за 2018 година
Годишната програма со финансиски план на ДЗРННД за 2019 година
Буџет на ДЗРННД за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18)
Статутот на ДЗРННД
Биланс на приходи и расходи _ 2017
Биланс на состојба_ 2017)
Буџет на ДЗРННД за 2018 година ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2017 )
Буџет на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за 2017 година ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2016 )
Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
Правилник за систематизација на работните места во Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
Биланс на состојба за 2016 година- ДЗРННД
Биланс на приходи и расходи за 2016 – ДЗРННД